برنامه ریزی درمان در طبقه بندی ایمپلنتولوژی میلر

Treatment planning in implantology Miller’s classification

گروه علمی شرکت درین کاشت مانا تقدیم می کند

Treatment planning in implantology Miller’s classification

Class one. Marginal tissue recession that does not extend to the mucogingival junction. There is no periodontal loss (bone or soft tissue) in the interdental area, and 100% root coverage can be anticipated. There is a favorable prognosis for a free gingival graft.

   MILLER’S CLASS I

CLASS 2. Marginal tissue recession that extends to or beyond the mucogingival junction, there is no periodontal loss (bone or soft tissue) in the interdental area, and 100% root coverage can be anticipated. Guided tissue regeneration with membrane and free gingival graft is favorable.

MILLER’S CLASS II

Marginal tissue recession that extends to or beyond the mucogingival junction. Bone or soft tissue has been lost from the interdental area, or malpositioning of the teeth prevents the attempt to achieve 100% root coverage. Partial root coverage can be anticipated.

 MILLER’S CLASS III

Marginal tissue recession that extends to or beyond the mucogingival junction. Bone or soft tissue has been lost from the interdental area, or malpositioning of the teeth prevents the attempt to achieve 100% root coverage. Partial root coverage can be anticipated.

 CLASS IV

The marginal tissue recession that extends to or beyond the mucogingival junction. The bone or soft tissue loss in the interdental area and/or the malpositioning of teeth is so severe that root coverage cannot be anticipated.

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »