Skip links
نمونه ای از نتايج کار تحقیقاتی اسوامی و همکاران

اثرات خستگی در ایمپلنت

پیشینه ی تحقیقات مبتنی بر اثرات خستگی در ایمپلنت

یکی از مهمترین عوامل در طراحی ایمپلنت، بررسی رفتار استاتیکی، دینامیکی و خستگی ناشی از این تنش ها میباشد. در این راستا، در مقاله ای، بوگان و همکاران در سال 2002 ، به تأثیر عوامل طراحی از جمله: قطر پلتفرم و ارتفاع کانکشن ایمپلنت بر روی استحکام مکانیکی و کیفیت مناسب رابط فیکسچر و اباتمنت پرداختند. آزمون  خمش فشاری در دو حالت استاتیکی و دینامیکی بر روی ایمپلنت با قطرهای چهار و پنج میلیمتر انجام گرفت و ایمپلنت با قطر پنج میلیمتر در هر دو حالت، استحکام بالاتری از خود نشان داد. نتیجه این بررسی، نشانگر آن بود که در صورت امکان برای شرایط لثه و استخوان فک، کارگذاری ایمپلنت هایی با قطر بزرگتر و ارتفاع کانکشن کوتاه تر در فک بیمار، میتواند باعث کاهش احتمال شکست برای ایمپلنت شود. در مطالعه ی دیگری در سال 2014 پرادوس و همکاران، خستگی ایمپلنت دندانی را با در نظر گرفتن بارهای متفاوت از جمله دندان قروچه، مورد توجه قرار دادند. هدف از پژوهش آنان، در نظر گرفتن تصادفی بودن متغیرها و تقریبات احتمالی برای پیشبینی عمر خستگی ایمپلنت بود. زمانی که بارهای متفاوت با فرکانس های متفاوت، مانند آن چه که در هنگام جویدن یا گاز گرفتن در طول روز رخ میدهد و همچنین تأثیر حالتهای مختلف دندان قروچه نیز روی قطعه ی مورد تحلیل اعمال گردید، دقت بالاتری در نتایج حاصل شد. در کار تحقیقاتی دیگری، اسوامی و همکاران در سال 2018 ، به اهمیت اندازه ی شبکه بندی ها بر روی عمر خستگی ایمپلنت دندانی با استفاده از تعریف تماس غیر خطی در تحلیل المان محدود پرداختند. در پژوهش آنها، ایمپلنت با نرمافزار کتیا و استخوان فک پایین، با استفاده از نرم افزار میمیکس مدلسازی گردید. سپس شبیه سازی استاتیک و دینامیکی، روی مجموعه نهایی ایمپلنت و فک، با استفاده از نرم افزار انسیس، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت در اندازه ی شبکه، تغییر بارزی را در عمر خستگی ایمپلنت ایجاد میکند و دلیل آن، پیچیدگی هندسه ی مجموعه ی ایمپلنت دندانی میباشد. نمونه ای از نتایج ایشان در شکل، نیز مشاهده میشود. عمر خستگی مجموعه ایمپلنت 6/67 سال تخمین زده شد. این عمر نسبتا محدود، به دلیل شکاف های  اتصالات سه گوش گزارش گردید و همچنین آنها ذکر کردند که این محل ها، محل شروع ترک میباشند.

نمونه ای از نتايج کار تحقیقاتی اسوامی و همکاران
نمونه ای از نتايج کار تحقیقاتی اسوامی و همکاران

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3a با این شماره تماس بگیرید یا جهت خرید آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید

شماره تماس : 02126855680

خرید آنلاین : ایمپلنت

Leave a comment