محصولات قطعات پروتزی

محصولات شرکت درین کاشت مانا، از سه برند 3A ، ARIO و DPI تشکیل شده است
که در زیر تمام محصولات نمایش داده شده است.

محصولات قطعات پروتزی

Analog
3A

Ball Abutment
3A

Healing
3A

Straight Abutment 3A

Angular Abutment 3A

UCLA Abutment 3A

آنالوگ
DPI

بال اباتمنت
DPI

هیلینگ
DPI

اباتمنت مستقیم DPI

اباتمنت زاویه دار DPI

اباتمنت پلاستیکی DPI

جهت سفارش با ما تماس بگیرید.