برند 3A

اباتمنت پلاستیکی مدل 1 برند 3A با بهترین جنس تولید می شود. سه میلی متر کریستالی سیلندری شکل و تنه و قسمت اپیکالی فیکسچر کاملا تیپر است. و بلحاظ ماکرو دیزاین فیکسچر را صاحب پرایمری استبیلیتی بیشتری می نماید. و برای فک فوقانی بسیار مطلوب است.

مدلیک
سایز۳ میلیمتر
جنسکریستال
محل استفادهفک فوقانی
نوع تنهاپتیکال

تطابق کامل بخش کانکشن ایمپلنت های تری ای با بسیاری از برند های موجود حال حاضر امتیازی دیگر برای فیکسچر ها و قطعات پروتزی تری ای می باشد. تطابق کامل بخش کانکشن ایمپلنت های تری ای با بسیاری از برند های موجود حال حاضر امتیازی دیگر برای فیکسچر ها و قطعات پروتزی تری ای می باشد.تطابق کامل بخش کانکشن ایمپلنت های تری ای با بسیاری از برند های موجود حال حاضر امتیازی دیگر برای فیکسچر ها و قطعات پروتزی تری ای می باشد. تطابق کامل بخش کانکشن ایمپلنت های تری ای با بسیاری از برند های موجود حال حاضر امتیازی دیگر برای فیکسچر ها و قطعات پروتزی تری ای می باشد.تطابق کامل بخش کانکشن ایمپلنت های تری ای با بسیاری از برند های موجود حال حاضر امتیازی دیگر برای فیکسچر ها و قطعات پروتزی تری ای می باشد.