گواهینامه ها و تاییدیه ها

پروانه فیکسچر

پروانه فیکسچر شرکت درین کاشت مانا

پروانه قطعات پروتزی

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری شرکت درین کاشت مانا

مجوز فروش

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

مجوز صادرات فیکسچر

مجوز صادرات فیکسچر

مجوز صادرات اباتمنت

مجوز صادرات اباتمنت

مجوز فیکسچر برند DPI

مجوز DPI